eShop sipka IN - EL spol. s r.o., Praha sipka Sv.100 Příručka pro zk.el prac.nad 10

Sv.100 Příručka pro zk.el prac.nad 10

nahled

Výrobce: IN - EL spol. s r.o., Praha
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 260,- Kč
Cena s DPH: 299,- Kč

Popis

SV. 100 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000 V

Druhé - aktualizované vydání, rok 2016

Václav Macháček


Obsah

1. ÚVOD

1.1 Podmínky pro připojení elektrických zařízení k elektrizační soustavě

1.2 Rozdělení elektrických zařízení podle napětí 

1.3 Hodnoty jmenovitých napětí používané v České republice

1.4 Ochrana jednotlivých zařízení elektrizační soustavy

 

2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

2.1 Ochranná pásma nadzemních vedení

2.2 Ochranná pásma podzemních vedení

2.3 Ochranná pásma elektrických stanic

2.4 Ochranná pásma výroben elektřiny

2.5 Větrné elektrárny a zařízení elektrizační soustavy

2.6 Zakázané činnosti v ochranných pásmech

2.7 Možné činnosti v ochranných pásmech

2.8 Přeložky rozvodných zařízení

Podklady a kontrolní otázky ke kapitolám 1 a 2

Literatura

Právní předpisy

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)

Kontrolní otázky

 

3. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI OBSLUZE A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V

3.1 Rizika při činnostech na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti

3.1.1 Elektrotechnická kvalifikace

3.2 Opatření k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti

3.2.1 Pracovní postupy

3.2.2 Příkaz „B“ a podmínky jeho používání

3.2.3 Příkaz „B-PPN“ a podmínky jeho používání

3.2.4 Dokumentování příkazu „B“a „B-PPN“

3.2.5 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky

3.3 Členění prací na elektrickém zařízení a činnost pracujících osob na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti z hlediska zajištění bezpečnosti

3.1.1 Členění prací a činnost osob

3.3.2 Metody prací

3.4 Práce na elektrických zařízeních bez napětí

3.4.1 Zajištění pracoviště

3.4.1.1 Úplné odpojení (vypnutí)

3.4.1.2 Zabezpečení proti opětovnému zapnutí

3.4.1.3 Ověření beznapěťového stavu zařízení

3.4.1.4 Uzemnění a zkratování

3.4.1.5 Ochranná opatření ve vztahu k živým částem, které se nacházejí v blízkosti

3.4.2 Dorozumívání při prováděných činnostech

3.4.3 Povolení k zahájení práce

3.4.4 Přerušení práce

3.4.5 Ukončení práce

3.5 Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím

3.5.1 Práce na stanovenou vzdálenost (ochrana stanovenou vzdáleností)

3.5.2 Vzdálenosti při použití zábran

3.5.3 Pracovní podmínky 

3.5.4 Neelektrické práce

3.6 Práce na elektrických zařízeních pod napětím

3.6.1 Běžné práce pod napětím

3.6.2 Práce na zařízeních vypnutých, ale jinak nezajištěných

3.6.3 Vybrané práce pod napětím

3.6.3.1 Základní podmínky pro provádění vybraných prací pod napětím

3.7 Metody vybraných prací pod napětím

3.7.1 Práce na vzdálenost

3.7.2 Práce s izolačními rukavicemi (práce v dotyku)

3.7.3 Práce v přímém dotyku (práce na potenciálu)

3.7.4 Práce kombinací tří metod – metoda 3CM

3.7.5 Pracovní podmínky

3.7.6 Organizace prací metodou PPN

3.7.6.1 Činnost osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení běhen pracovní činnosti

3.7.6.2 Činnost vedoucího práce

3.7.6.3 Nářadí, výstroj a přístroje

3.7.6.4 Okolní prostředí 

3.7.7 Specifické požadavky pro zařízení vn, vvn a zvn 

3.8 Dodatečné informace pro bezpečnou práci

3.8.1 Posuzování atmosférických podmínek, které jsou součástí podmínek prostředí

3.8.2 Ochrana před požárem – hašení

3.8.3 Pracoviště s nebezpečím výbuchu

3.8.4 Nebezpečí způsobené elektrickým obloukem

3.8.5 Nouzová opatření

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 3

Literatura

Právní předpisy

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)

Kontrolní otázky

 

4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V

4.1 Základní požadavky na bezpečnost

4.1.1 Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem

4.1.2 Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

4.1.3 Vymezení pojmů živých a neživých částí rozvodných elektrických zařízení

4.1.3.1 Neživé části rozvodného elektrického zařízení nad 1 000 V AC

4.2 Prostředky základní ochrany (ochrana před dotykem živých částí)

4.2.1 Ochrana polohou (umístění zařízení mimo dosah)

4.2.2 Ochrana zábranou

4.2.3 Ochrana přepážkami nebo kryty

4.2.4 Ochrana živých částí izolací

4.3 Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V AC

4.3.1 Dotyková napětí pro omezené trvání průtoku proudu v zařízeních nad 1 000 V AC

4.3.1.1 Termíny a definice

4.3.1.2 Dotyková napětí a proud tělem

4.3.2 Dotyková napětí v sítích vn

4.3.2.1 Dotyková napětí bez uvažování přídavných odporů (rezistancí) v sítích vn s dobou trvání poruchy tF  >> 10 s

4.3.2.2 Dotyková napětí při uvažování přídavných odporů (rezistancí) v sítích vn s dobou trvání poruchy tF >> 10 s

4.3.2.3 Výpočet předpokládaného dovoleného dotykového napětí UvTp v obvodu lidské tělo + přídavné odpory (rezistance)

4.3.2.4 Zjišťování přídavného odporu (rezistance) přechodu mezi podrážkou bot a zemí RF2, výpočet rezistivity (měrného odporu) půdy v povrchové vrstvě ρS

4.3.2.5 Dotyková napětí v různých místech z hlediska působení přídavných odporů

4.3.3 Zařízení trojfázových distribučních kompenzovaných sítí vn z hlediska dovolených dotykových napětí UTp a UvTp

4.3.3.1 Opatření pro dodržení mezních hodnot dovolených dotykových napětí

4.3.3.2 Měření dotykových napětí

4.4 Prostředky (způsoby) ochrany neživých částí elektrických rozvodných zařízení nad 1 000 V AC

4.4.1 Případy, kdy lze od kontroly hodnot dotykových napětí upustit – venkovní vedení vn, vvn, zvn

4.4.2 Ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed (uzel) zdroje. Ochrana v sítích IT – kompenzovaná síť

4.4.2.1 Požadavky na odpor ochranného uzemnění

4.4.3 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným středem (uzlem) nebo krajním vodičem. Ochrana v sítích TT(r) – síť s nízkoimpedančním uzemněním středu

4.4.3.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním

4.4.4 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r) – síť s nepřímo uzemněným středem přes odpor

4.4.4.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním

4.4.5 Pospojování (k uvedení na stejný potenciál)

4.4.6 Ochrana izolací

4.4.6.1 Části, které se musí při obsluze uchopit rukou

4.4.6.2 Opatření pro zařízení nad 1 000 V AC

4.4.7 Ochrana zábranou

4.5 Uznávaná zvláštní opatření M pro elektrické stanice nad 1 kV

4.5.1 Popis uznávaných zvláštních opatření M

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 4

Literatura

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)

Kontrolní otázky

 

5. UZEMŇOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V

5.1 Termíny a definice

5.2 Elektrické stanice – uzemnění a uzemňovací přívody

5.2.1 Návrh uzemňovací soustavy

5.2.1.1 Dimenzování s ohledem na korozní odolnost a mechanickou pevnost

5.2.1.2 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost

5.2.1.3 Dimenzování s ohledem na dotyková a kroková napětí

5.2.2 Opatření pro zamezení zavlečeného potenciálu – zavlečený potenciál ze soustavy nad 1 000 V do soustav nn

5.2.2.1 Uzemňovací soustavy vn a nn

5.2.2.2 Napájení elektrického zařízení nn umístěného uvnitř stanice nad 1 000 V

5.2.2.3 Napájení elektrického zařízení nn umístěného vně stanice nad 1 000 V

5.2.2.4 Elektrická zařízení nn v blízkosti stanice nad 1 000 V

5.2.2.5 Zavlečené potenciály do telekomunikačních a jiných soustav

5.2.3 Provádění uzemňovacích soustav

5.2.3.1 Instalace zemničů a uzemňovacích přívodů

5.2.3.2 Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů

5.2.4 Opatření při zemnění elektrických zařízení a instalací.

5.2.4.1 Oplocení kolem zařízení elektrických stanic

5.2.4.2 Potrubí 

5.2.4.3 Koleje

5.2.4.4 Stožárové transformovny a spínací zařízení

5.2.4.5 Sekundární obvody přístrojových transformátorů

5.2.5 Požadavky na uzemnění v transformovnách vn/nn

5.2.6 Spojování kovových plášťů kabelů v rozvodných elektrických zařízeních

5.3 Venkovní vedení vn, vvn a zvn – uzemnění a uzemňovací přívody

5.3.1 Dimenzování uzemňovacích soustav venkovních vedení

5.3.2 Dimenzování s ohledem na korozi a mechanickou pevnost

5.3.3 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost

5.3.4 Dimenzování s ohledem na bezpečnost osob

5.3.4.1 Opatření pro dodržení dovolených dotykových napětí

5.3.4.2 Opatření v sítích s izolovaným středem (IT) nebo v kompenzovaných sítích

5.3.4.3 Opatření v sítích s rychlým automatickým odpojením od zdroje

5.3.5 Uzemňování pro ochranu před účinky blesku

5.3.6 Kontrola uzemnění na místě a dokumentace uzemňovacích soustav

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 5

Literatura

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)

Kontrolní otázky

 

6. OCHRANA ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V PŘED PŘEPĚTÍM

6.1 Druhy svodičů přepětí

6.2 Základní údaje o ochraně sítí vn proti přepětí

6.2.1 Přepětí od přímých úderů do vedení

6.2.2 Přepětí nepřímých úderů (indukovaná přepětí)

6.2.3 Koordinace izolace zařízení sítě vn

6.3 Základní zásady dimenzování omezovačů přepětí

6.3.1 Termíny a definice

6.3.2 Volba trvalého provozního napětí UC omezovačů přepětí

6.3.3 Volba energetické třídy a jmenovitého výbojového proudu omezovačů přepětí

6.3.4 Povrchová dráha izolace omezovačů přepětí

6.4 Zásady pro umisťování a připojování omezovačů přepětí

6.4.1 Schéma připojení omezovače přepětí k chráněnému objektu

6.4.2 Obecně platná pravidla pro připojování svodičů přepětí

6.5 Doplňková ochranná opatření

6.5.1 Uzemnění stožárů vedení před elektrickou stanicí

6.5.2 Výběhová (zemnicí) lana

6.5.3 Sdružené zaústění vedení do rozvodny

6.6 Ochrana jednotlivých zařízení sítí vn omezovači přepětí

6.6.1 Venkovní vedení provedené holými vodiči

6.6.2 Venkovní vedení provedené izolovanými vodiči

6.6.2.1 Ochrana před účinky indukovaných přepětí

6.6.2.2 Ochranné prvky pro vedení s izolovanými vodiči

6.6.2.3 Volba ochrany vedení s izolovanými vodiči

6.6.3 Ochrana přístrojů instalovaných na vedeních vn

6.6.4 Přechod venkovního vedení do kabelového vedení a kabelové zaústění do elektrické stanice

6.6.4.1 Vložené kabelové úseky a závěsné kabely ve venkovním vedení

6.6.4.2 Kabelová zaústění do elektrické stanice

6.7 Ochrana distribučních transformačních stanic omezovači přepětí

6.7.1 DTS sloupové a na příhradových stožárech

6.7.2 DTS zděné věžové

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi