eShop sipka IN - EL spol. s r.o., Praha sipka Sv. 97 Dimenzování a jištění el. za

Sv. 97 Dimenzování a jištění el. za

nahled

Výrobce: IN - EL spol. s r.o., Praha
Kategorie: .Publikace

Cena bez DPH: 220,- Kč
Cena s DPH: 253,- Kč

Popis

SV. 97  Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

(čtvrté - aktualizované vydání, rok 2015)

Ing. Michal Kříž

Obsah


OBSAH
ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Úvod
1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY
1.1 Pojistka
1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek
1.2 Jistič
1.2.1 Výhody jističů
1.2.2 Nevýhoda jističů

 2. PRINCIP JIŠTĚNÍ
2.1 Charakteristika "čas – proud"
2.2 Charakteristiky jisticích prvků
2.3 Zkratová odolnost
2.3.1 Zkratová odolnost rozváděčů
2.3.2 Podmíněná zkratová odolnost
2.3.3 Zkratová odolnost kabelů a vodičů
2.4 Maximální zkratový proud a tepelná energie
2.5 Selektivita jištění

 3. JIŠTĚNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ PŘED PŘETÍŽENÍM A ZKRATEM
3.1 Jištění vedení
3.1.1 Umístění prvků chránících vedení před přetížením a zkratem
3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT
3.2 Jištění zásuvkových a světelných obvodů
3.3 Jištění předřazené elektrickým přístrojům a elektrickým předmětům v elektrické instalaci
3.4 Jištění obvodů pro spotřebiče

4. JIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
4.1 Obecně
4.2 Jištění přívodu a silových obvodů
4.3 Jištění řídicích obvodů
4.4 Jištění zásuvek, osvětlení a transformátorů
4.5 Zásady pro volbu jisticích prvků
4.6 Jištění přívodu k pracovnímu stroji
4.7 Jištění motorů strojních zařízení před přetížením

 5. KDY A PROČ NENÍ TŘEBA A KDY SE NESMÍ ZAŘÍZENÍ JISTIT?
5.1 Vynechání jištění před přetížením
5.2 Vynechání jištění před přetížením i zkratem
5.3 Vynechání jištění před zkratem

 6. JIŠTĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

 7. JIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ A ZDROJŮ PODLE JEJICH PŘÍKONU A VÝKONU
7.1 Jištění elektromotorů
7.2 Jištění transformátorů
7.3 Jištění spotřebičů
7.4 Jištění tepelných spotřebičů
7.5 Jištění svítidel
7.6 Jištění kompenzačních kondenzátorů
7.7 Jištění akumulátorů a baterií
7.8 Jištění UPS (zdrojů nepřerušovaného napájení)
7.9 Jištění pohonů
7.10 Jištění polovodičových zařízení

8. DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ

9. JIŠTĚNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
9.1 Časová oteplovací konstanta
9.2 Využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením
9.3 Softwarové vybavení pro kontrolu oteplení vedení
9.3.1 Optimální charakteristika
9.3.2 Charakteristika jisticího prvku a optimální charakteristika vedení
9.4 Rozdíl mezi jmenovitou a skutečnou proudovou zatížitelností vodičů a kabelů
9.5 Krátkodobý chod nebo přerušované zatížení

ČÁST II: DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ VEDENÍ
10. ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE POSTUPUJE PŘI URČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ VODIČŮ A VOLBĚ JISTICÍCH PRVKŮ
10.1 Hlavní zásady
10.2 Metody výpočtu zkratových a poruchových proudů
10.3 Volba ochranných přístrojů

 11. URČENÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU UVAŽOVANÉHO VE VEDENÍ

 12. URČENÍ DOVOLENÉHO PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ A VOLBA PRVKU JISTÍCÍHO PŘED PŘETÍŽENÍM
12.1 Koordinace mezi průřezy vodičů a přístroji jisticími před nadproudy (ČSN 33 2000-4-43 ed. 2)
12.2 Vedení chráněná před přetíženími
12.3 Vedení, které není chráněno před nadproudy
12.4 Uplatnění přepočítacího součinitele pro seskupení kabelů nebo obvodů
12.5 Paralelní vodiče
12.6 Dovolené proudy ohebných kabelů
12.7 Doplňující podmínky

 13. ZKRATOVÉ PROUDY
13.1 Všeobecně
13.2 Výpočet zkratového proudu
13.2.1 Impedanční metoda
13.2.2 Kompoziční metoda
13.2.3 Konvenční metoda
13.2.4 Uplatnění metody trojúhelníku
13.3 Vypínací schopnost
13.3.1 Ověření vypínací schopnosti
13.3.2 Vypínací schopnost v síti IT
13.3.3 Vypínací schopnost malých jističů

 14. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE
14.1 Všeobecné požadavky
14.2 Odpojení v síti TN
14.2.1 Odpojení při ochraně pojistkami
14.2.2 Odpojení při ochraně jističi
14.2.3 Pospojování v síti TN
14.2.4 Výpočet poruchového proudu
14.3 Odpojení v síti TT
14.4 Odpojení v síti IT
14.4.1 Bez odpojení při první poruše
14.4.2 Odpojení při druhé poruše
14.4.3 Výpočet poruchového proudu
14.5 Pospojování
14.6 Ověření rezistance a spojitosti ochranných vodičů
14.7 Délky vedení, při nichž je zajištěna ochrana před automatickým odpojením (konvenční metoda výpočtu)
14.7.1 Jednoduché délky chráněných vedení
14.7.2 Délky chráněných odbočujících vedení
14.7.3 Přídavná délka pohyblivého přívodu
14.7.4 Délky chráněných vedení a vypínací schopnost jističe

 15. OVĚŘENÍ TEPELNÉHO NAMÁHÁNÍ VODIČŮ
15.1 Všeobecně
15.2 Ochranný vodič
15.3 Pracovní a nulové nebo střední vodiče

 16. ÚBYTKY NAPĚTÍ VE VEDENÍ

 17. HODNOTY REZISTIVIT A REAKTANCÍ VODIČŮ
17.1 Rezistivity vodičů
17.2 Reaktance vodičů

 18. JEDNODUCHÝ ZPŮSOB URČOVÁNÍ PRŮŘEZU VODIČŮ A VOLBY JISTICÍCH PŘÍSTROJŮ
18.1 Určení maximálního výpočtového proudu IB použitého ve vedení
18.2 Určení průřezu fázových, nulových a ochranných vodičů s ohledem na jejich ochranu před přetížením a dovolené proudové zatížení
18.3 Ověření úbytků napětí
18.4 Určení vypínací schopnosti ochranného přístroje
18.5 Ochrana při poruše (tj. před dotykem neživých částí neboli před nepřímým dotykem)
18.6 Minimální průřezy vodičů k vyvedení výkonu z transformátorů 

 Příloha 1 Příklady určování proudu a jištění
Příloha 2 Vzorce pro výpočet zkratových a poruchových proudů
Příloha 3 Parametry transformátorů (na straně nn) a nízkonapěťových generátorů (soustrojí) při napětí U = 400 V
Příloha 4 Zatížitelnost přípojnic – holých hliníkových a měděných plochých vodičů
Příloha 5 Značení vodičů a kabelů nn podle evropských norem (informativně)

    

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi